BRUKERVILKÅR FOR NETTSTEDET NORDINIA.COM
1. Generelt
Eieren av dette nettstedet er Nordinia, et norsk selskap som er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer: NO 916867425. Nordinia ligger c/o Witsøgården, 9900 Sør-Varanger. Nettstedet Nordinia.com er altså en norsk handelsplass, og det er derfor norske lover og regler som gjelder i forhold til markedspriser, avgifter, gebyrer og tilleggstjenester, samt med nedenstående Vilkår og Betingelser. Nettstedet holdes i drift av vår nettjenesteleverandør på vegne av Nordinia. Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du i følgende Brukervilkår.

2. Lovlig bruk
Alt materiale, innhold og alle tjenester på dette nettstedet er utelukkende til din personlige bruk, og du kan ikke bruke det i kommersielt øyemed. Det er forbudt å benytte automatiske metoder eller programvare til å samle inn data fra dette nettstedet til kommersiell bruk. Vi forbeholder oss retten til å utføre de tiltak vi anser som nødvendige ved urettmessig bruk av nettstedet vårt, uten forvarsel. Slike tiltak kan, uten forvarsel, innebære, men begrenser seg ikke til, at vi avslår dine forespørsler, nekter deg tilgang til nettstedet vårt eller tar alle rettslige skritt.

3. Opphavsrett til åndsverk
Alt materiale, innhold og data som legges ut på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, navn, logoer, artikler, bilder, beskrivelser osv., i tillegg til nettstedets design og kildekode, er underlagt opphavsrett til åndsverk, varemerkerettigheter, databaserettigheter og/eller andre immaterielle rettigheter. Det er ulovlig å fullstendig eller delvis kopiere, endre, distribuere, reprodusere eller bruke på hvilken som helst måte nettstedets innhold uten skriftlig forhåndstillatelse fra Nordinia.

4. Lenker til andre nettsteder
Nettstedet vårt kan inneholde lenker eller henvisninger til andre nettsteder. Nordinia fraskriver seg alt ansvar for innhold, annonser eller produkter som er tilgjengelige på slike nettsteder. Med mindre noe annet er spesifisert, stiller Nordinia seg ikke bak produkter og/eller tjenester som tilbys på slike nettsteder.

5. Ansvarsfraskrivelse
Nettstedet leveres «som det er». Nordinia tar alle rimelige steg for å holde informasjonen på nettstedet korrekt og oppdatert, og for å opprettholde en rask og pålitelig tjeneste. Nordinia kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av dette nettstedet eller andre nettsteder som er lenket til disse. Nordinia kan heller ikke holdes ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av informasjon som ligger på dette nettstedet eller andre nettsteder som er lenket til disse.

6. Endring av nettstedet
Vi forbeholder oss retten til å utføre forbedringer eller endringer i forhold til informasjon, tjenester, produkter og annet innhold på nettstedet vårt på et hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel.

7. Endring av brukervilkår
Vi forbeholder oss retten til å endre, tilrettelegge, legge til eller fjerne deler av disse Brukervilkårene på et hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel. Dersom du fortsetter å bruke dette nettstedet, samtykker du i disse endringene av Brukervilkårene.

8. Kontakt
Adresse: Nordinia – Utforsk Sardinia
c/o Witsøgården
9900 Sør-Varanger

Kontaktperson: Giovanni Pala
tlf. +4745433524
info@nordinia.com

REISEVILKÅR FOR NORDINIA.COM

HVA SOM OMFATTES AV PRODUKTER OG TJENESTER LEVERT AV NORDINIA.COM
Nordinia sitt formål er å være behjelpelig til å finne den beste reise- og turløsning mellom Norden og Sardinia til enhver tid og til enhver person, og få de nordiske turister til å oppdage og utforske Sardinias territoriet, landskapet, kunst, kultur og historie, samt med severdigheter, lokale produkter og tradisjoner: Sardinia er identifisert som én av verdens 5 regioner der befolkningen generelt lever lengre som følge av en bestemt livsstil. Alle våre reise- og turforslag vil ha et spesielt fokus på denne såkalte “blå området”, for å fremme bedre livskvalitet som sammen med øyas natur er trolig en av de faktorene som resulterer i forlenget levetid (lokalbefolkningen i Ogliastra og Villagrande Strisaili på Sardinia er kjent for å leve lengre). Reise- og turforslagene som står på Nordinia sine nettsider er kun for oppmerksomhet og for å illustrere noen eksempler om reise- og turmulighetene på Sardinia og Ogliastra. Nordinia utfører ikke direktesalg av disse reise- og turforslagene gjennom nettstedet sitt eller på sosiale medier. Alle foreslåtte reise- og turtilbudene vil dessuten være helt personlige og skreddersydde etter akkurat den enkelt reisende særønsker og behov, og vil kun bli gitt til kunden for sammenligning av tilbudene før kjøp. Alle tilbudene vil leveres av tredjeparter, er uforpliktende og kunden står fritt til å benytte/forkaste de tilbudene han mottar. Ingen avtale eller kjøp av reiseprodukter- eller tjenester kan gjøres via Nordinias hjemmeside i henhold til gjeldende lov.
Selv om Nordinias produkter og tjenester faller altså ikke inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 15.06.2018, § 6, vil Nordinia forbeholde seg likevel plikten til å sette seg inn i disse alminnelige vilkår, av fordelaktige grunner i den reisendes favør, i den utstrekning det er rimelig og praktisk mulig for selv virksomheten.
Nettstedet Nordinia.com er en norsk handelsplass, og det er derfor norske lover og regler som gjelder i forhold til markedspriser, avgifter, gebyrer og tilleggstjenester, samt med vilkår og betingelser. Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet.
Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser (“Pakkereiseloven”) og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, (“Forskriftene”) og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene.
Vilkårene regulerer eventuell forholdet mellom Nordinia som reisearrangør og formidler (henvist til som “Arrangøren” eller “Formidler” i denne dokumentet) og forbruker (henvist til som “Kunden” eller “Reisende” i denne dokumentet).

1. AVTALENS INNGÅELSE OG BETALINGSVILKÅR
Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling.

Arrangøren kan kreve innbetaling av depositum ved bestilling eller før en avtalefestet forfallsdato. Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt.

Er det avtalefestede beløpet ikke kommet på arrangørens konto 2 dager etter forfall, kan arrangøren heve avtalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall.

Restbeløpet skal forfalle ikke tidligere enn 35 dager før avreise. Dersom arrangøren har betalingsforpliktelser ovenfor underleverandører som forfaller tidligere enn 35 dager før avreise, kan restbeløpet forfalle tidligere. Arrangøren skal kunne dokumentere en slik forpliktelse. Det må gis klare og tydelig opplysninger før bestilling om tidspunktet restbeløpet forfaller på.

Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende betalingsfrister. Betaling skal da ikke forfalle tidligere enn 35 dager.

Den ansvarlige for bestillingen, innbetaling etc., er den person som står i adressefeltet på bestillingsbekreftelsen og billett. Depositumet betales innen 5 dager. Restbeløpet forfaller 35 dager før avreise.

2. HVA SOM OMFATTES AV AVTALEN
Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen ifølge avtale mellom partene. Forøvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingelser.

Videre er opplysninger arrangøren har gitt på sine nettsider, i kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med mindre det er spesifisert motsatt av arrangøren eller de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle pakkereise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. Arrangøren skal i sin informasjon gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene er kun gitt for illustrasjon eller kan bli endret før avtale inngås.

Kjøp av en pakkereise med rutefly er en bindende bestilling og bekreftes når bestillingen er gjennomført med bestillingsnummer. En bestillingsbekreftelse sendes per epost til den som står som hovedreisende. Billettene består av to deler – en del er reisebeviset der det fremkommer informasjon om reisen og programmet. Den andre delen består av flybillettene i e-ticket format. Begge dokumentene er personlige, og begge dokumentene må tas med på reisen for gjennomføring av reisen. På noen type reiser med rutefly vil det ikke være mulig å skrive ut billetten selv, i de tilfellene vil reisende få flybilletten tilsendt fra Nordinia. Hva som gjelder for din reise vil fremgå i bestillingsbekreftelsen og sendes per epost.

3. REISENS PRIS
3.1. Prisen
Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller sardinske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Skal turistskatt e.l. betales direkte på reisemålet skal det opplyses om at dette vil tilkomme.

Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen.

Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå i arrangørens prisoversikt / prisspesifikasjon.

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen.

Arrangøren kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/eller de aktuelle valutaer. Kunden skal gis en begrunnelse for og en beregning av prisøkningen. Arrangøren må i tilfelle også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene arrangøren forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør, jf. Pakkereiselovens § 19 jf. 20.

Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest 20 dager før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise.

En prisøkning på mer enn 8% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.

I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal arrangøren sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre virkedager.

Nordinia tar forbehold om å endre priser og ytelser etc. som er beskrevet i dette program, eller kunngjort på annen måte. Prisendringer kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder brennstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer knyttet til bruk av lufthavner, veier, havner eller endrede valutakurser. Den reisende har tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene Nordinia forbeholder seg rett til å justere opp etter, utvikler seg i den reisendes favør, jf. Pakkereiselovens § 19 jf. 20.

Prisgarantien gjelder for pakkereiser med rutefly når sluttbetalingen er betalt. Prisgarantien gjelder ikke for eventuelle nye offentlige skatter, eller økning av offentlige skatter, tollavgifter eller andre avgifter og kostnader som ikke er inkludert i reisen. Prisgarantien er gjensidig for begge parter. Prisgarantien gjelder utelukkende der Nordinia justerer pakkeprisen opp og ikke kan kreve prisstigningen dekket av den reisende. Oppdager den reisende at Nordinia har justert ned prisen på en pakkereise før avreise, kan den reisende likevel ikke kreve prisreduksjonen refundert.

3.2. Depositum
Arrangøren kan fastsette et rimelig depositum den reisende skal betale. Nordinias depositum er kr 2500,- per person.

Der arrangøren kan dokumentere at bestillingen medfører spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter, f.eks. pakkereiser knyttet til rutefly med tilhørende betalingsforpliktelser for arrangøren, hoteller med krav til ikke refunderbar forskuddsbetaling eller spesielle landarrangement (utflukter, kurs etc.) som er en del av pakken, men hvor arrangøren ikke har krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet i kan depositumet økes med dette dokumenterte beløpet.

Reiser med rutefly:
For reiser med rutefly gjør vi spesielt oppmerksom på at depositumet kan være høyere enn kr 2500,- per person, dersom flyselskapet krever forhåndsbetaling. En rekke flyselskaper tilbyr billetter i priskategorier hvor betaling må skje ganske umiddelbart etter man har gjort bestillingen. Dette er uavhengig av hvor lang tid det er til avreisedato. Forfallsdato kan også i enkelte tilfeller endres av flyselskapet. Skulle dette bli aktuelt, vil vi kontakte deg med ny betalingsinformasjon.

4. SÆRLIGE FORHOLD KNYTTET TIL AVTALEN
4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring
Arrangøren eller f/ormidler skal opplyse kunden om adgangen til å tegne en egen avbestillingsbeskyttelse eller en avbestillingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer kunden rett til å kreve seg løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt 5.3.

Arrangøren skal videre opplyse kunden om hans adgang til å tegne reiseforsikring hos formidler/arrangør, eller hos et forsikringsselskap, dvs. forsikring for tap/skade på reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Kunden skal opplyses å medbringe Europeisk Helsetrygdkort dersom slik reiseforsikring ikke tegnes.

Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjonen etter foregående ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig.

Er avbestillingsretten en integrert del av arrangørens standard betingelser, plikter han å gjøre kunden tydelig oppmerksom på dette.

Pakkereiser med rutefly er til en viss del ikke refunderbare
Reiser du på en pakkereise med rutefly anbefaler vi deg spesielt å kjøpe avbestillingsforsikring. De fleste reisende vil få tilbud om en kombinert reise- og avbestillingsforsikring via Falck eller DNB for ca. 6% av reisens pris. Minimumsprisen for kombinasjon er 650 kroner per person. Dersom denne type forsikring ikke skulle være tilgjengelig for din reise, vil du få tilbud om Nordinias anbefalte avbestillingsforsikringer.
De tilbudte forsikringene kjøpes samtidig med bestillingen av reisen, og vil gjelde umiddelbart etter at både forsikringene og depositumet på reisen er bekreftet betalt. Verken forsikringssummen eller påmeldingsavgiften er refunderbare.

Reiseforsikring
Nordinia er formidler av forsikringsselskapene Falck og DNB. Informasjon finner du her:
https://www.falck.com/en/globalassistance
https://www.dnb.no/privat/forsikring

4.2. Innreisebestemmelser
Siden reisemålet er Sardinia (Italia), det opplyses kunden at det stilles samme pass- og visumkrav som gjelder til Italia (samme som EU/EØS-landene) og borgere derfra.

Den som foretar en bestilling for andre plikter å gi korrekte og utfyllende informasjoner om sine medreisende. Dette budskapet skal inntas på bestillingsbekreftelsen på en klar og iøynefallende måte. Gis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser i vesentlig grad påvirker muligheten for gjennomføringen av reisen.

Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom arrangør/formidler ikke selv er i stand til å innhente slike.

Den reisende plikter å gi korrekte informasjoner iht. de krav Sardinias myndigheter måtte sette som betingelser for innreise.

Dersom myndighetene på Sardinia presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal reisearrangør/formidler gi kunden beskjed om dette i den utstrekning det er mulig.

4.3. Helseopplysninger
Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet.

4.4. Informasjon vedrørende transport
Reisearrangøren plikter å opplyse hvilke flyselskap som utfører de forskjellige transportdelene av reisen. Ved endring av flyselskap etter reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som praktisk mulig og senest 24 timer før innsjekking/ombordstigning. Ved pakkereiser som benytter rutefly, skal arrangøren gi melding om skifte av ruteflyselskap der dette er mulig.

4.5. Andre forhold
Avtalen skal bekrefte at arrangøren har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet eller tilsvarende ordning, samt gi opplysninger om hvordan fondet kan kontaktes.

Nordinia skal stille lovpliktig garanti til Reisegarantifondet:
Reisegarantifondet
Boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger
e-post: firmapost@rgf.no
Telefon: 51 85 99 40

18 års grense for kunder som reiser alene
Kunder som ikke har fylt 18 år ved utreisedato og som ønsker å reise uten foreldre, foresatte eller andre personer over 18 år, plikter å opplyse om dette ved bestilling og innhente skriftlig bekreftelse av foreldre eller foresatte. Skriftlig bekreftelse skal sendes til Nordinia per e-post (info@nordinia.com) i god tid før avreise.
Bekreftelsen skal også medbringes til avreiseflyplass i Norge og forevises ved innsjekking. Nordinia påtar seg ikke ansvar for kunder som ikke overholder informasjonsplikten og som ikke kan forevise gyldig bekreftelse fra foreldre eller foresatte. Skjema vil da sendes til kunden per e-post.

5. KUNDENS RETT TIL Å AVBESTILLE ELLER Å OVERDRA REISEN
5.1. Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter
Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakkereisen, dersom det på reisemålet dvs. Sardinia eller i umiddelbar nærhet av dette før pakkereisen skal ta til, konstateres uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte og som vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av kunden til reisemålet.

Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakkereisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra arrangøren til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag.

Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

5.2. Avbestilling mot vederlag
Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et rimelig administrasjonsgebyr frem til det er 42 dager igjen til avreisedøgnet starter. Nordinias administrasjonsgebyr er kr 500,- per person.

Avbestilling av en pakkereise med rutefly er normalt ikke refunderbar.

Avbestiller kunden etter at fristen er utløpt, skal disse regler gjelde:

• Avbestilling mellom fristen for avbestilling mot gebyr (som hovedregel 42 dager før avreisedøgnet starter) og til det er 15 dager igjen til avreisedøgnet starter: Refusjon av det innbetalte beløp minus depositumets størrelse og minus eventuell avbestillingsbeskyttelse.

• Avbestilling etter det er mindre enn 15 dager til avreisedøgnet starter eller utelatt fremmøte ved avgang: Ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper.
Flyselskapene kan i noen tilfeller beregne et gebyr for slik refusjon. Dersom arrangøren krever tilbake skattene og avgiftene på vegne av kunden, kan det i tillegg beregnes et rimelig gebyr for dette. De samlede gebyrene skal uansett ikke overstige gebyret for navneendring i flybilletten.

Nordinias avbestillingsregler – tillegg til overnevnte:
• Navneendring på en pakkereise med rutefly medfører et administrasjonsgebyr på kr 500,- per person, og en kostnad som respektive flyselskap har fastsatt dersom flyselskapet godkjenner navneendringen.
• Avbestilling av en pakkereise med rutefly er normalt ikke refunderbar.

Reiser med rutefly
Ruteflyselskapene kan pålegge reisearrangøren å utstede flybilletter i god tid før avreise. Når en flybillett er utstedt har reisearrangøren en økonomisk forpliktelse overfor flyselskapet. Dersom den reisende avbestiller reisen etter at flybilletten er utstedt, må Nordinia belaste den reisende med et gebyr tilsvarende prisen på flybilletten. Gebyret varierer avhengig av billettype og opplyses på forespørsel.

Når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det rimelig, eksempelvis der arrangørens rett til refusjon fra sine underleverandører er begrenset, kan arrangøren sette avvikende betingelser fra ovenstående refusjonsregler.

Kundens avbestillingsrett kan uansett ikke begrenses i større grad enn arrangørens rett ovenfor sine underleverandører.

De individuelle refusjonsreglene må være lett forståelige og må gis på en klar og tydelig måte før bestilling. Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling og arrangøren ikke kan sannsynliggjøre at slik informasjon er gitt før bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende regler. Avbestilling følger da de ovenstående refusjonsreglene.

For pakkereiser med rutefly der den reisende har tegnet separat avbestillingsforsikring med Falck eller DNB – er det denne forsikringsavtalen som skal følges ved avbestilling.

Dersom kundens bestilling omfatter flere reisende, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal arrangøren refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.

5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsbeskyttelse.
Kontroller din bestillingsbekreftelse/billett for å se om du har avbestillingsbeskyttelse via Falck eller DNB.

Avbestiller du din pakkereise med rutefly og har tegnet avbestillingsforsikring gjennom Falck eller DNB er det forsikringsvilkårene til Falck eller DNB som er gyldig del av avtalen. Vilkårene finner du på https://www.falck.com/en/globalassistance eller https://www.dnb.no/privat/forsikring

Har kunden tegnet avbestillingsbeskyttelse/forsikring, eller er tilsvarende regler gjort til en del av arrangørens standard betingelser, har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Han plikter å underrette arrangøren om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt.
Avtalen om Nordinias endrings- og avbestillingsbeskyttelse er bindende i avtaleperioden.

Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at kunden da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestilt med plutselig og alvorlig sykdom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge, jfr. foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på faste eiendom, e.l.

Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter.
Kunden plikter å gi formidler eller arrangør beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap.

Dokumentasjon vedrørende avbestillingsårsaken må fremlegges senest 1 måned etter at avbestillingen ble foretatt. Ved avbestilling etter denne bestemmelsen har den reisende krav på tilbakebetaling av det innbetalte beløp med fradrag av Nordinias endrings-og avbestillingsbeskyttelse, administrasjonsgebyr på kr 300,- pr. person og servicehonoraret på kr 195,- pr. bestilling. Ved flere personer på samme bestilling, vil tilbakebetalingen skje til hovedreisende.

Har kunden akseptert arrangørens egen avbestillingsbeskyttelse, skal arrangøren ved avbestilling i.h.t. ovenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen) uten ugrunnet opphold så snart nødvendig dokumentasjon er fremskaffet av kunden, eventuelt etter fradrag av et rimelig administrasjonsgebyr. Forutsetningen er også at gebyret fremgår av arrangørens individuelle betingelser eller forsikringsdokumentet. Nordinias administrasjonsgebyr er kr 300,- per person.

Nordinias endrings- og avbestillingsbeskyttelse koster kr 299 per person for reiser med grunnpris inntil kr 9999, og kr 399 per person for reiser med grunnpris over kr 10 000. Administrasjonsgebyr kommer i tillegg.

Hvis bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de gjenværende deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsbeskyttelsen.

Arrangøren har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakkereise, eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

5.4. Overdragelse av pakkereisen
Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Forutsetningen er at arrangøren eller formidleren gis melding om dette innen rimelig tid før pakkereisen starter, og at arrangøren og/eller underleverandører han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleverandører. Der ruteflyselskapet aksepterer navneendringer, kommer selskapets vilkår for dette i tillegg til reglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser.

Arrangøren kan i tilfelle overdragelse beregne seg et rimelig navneendringsgebyr. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen. Nordinias navnendringsgebyr er kr 500,- per person.

Avgiften på en overdragelse er normalt kr. 500,- per person på pakkereiser. Ruteflybilletter er vanligvis ikke mulige å overdra. Dersom flyselskapet velger å gi mulighet til overdragelse forbeholder Nordinia seg retten til å debitere den faktiske kostnaden for overdragelsen i samsvar med det respektive ruteflyselskapets vilkår.

Ved endring av feilstavet navn på pakkereise med charterfly, tar vi en administrasjonskostnad på kr 300. Gjelder endringen pakkereise med rutefly, er kostnaden kr 500 per person i tillegg til den kostnaden respektive flyselskap krever, forutsatt at flyselskapet godkjenner endringen.

Arrangørens opplysningsplikt etter pakkereiseloven og disse vilkår, ansees normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som overdrar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil arrangøren likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er overdratt til. Arrangøren har ikke noe ansvar dersom den som får reisen overdratt til seg, ikke tilfredsstiller de krav innreiselandet setter.

5.5. Endring av bestillingen
Den reisende kan forandre reisedag, ønsket turtype o.l. mot et rimelig administrasjonsgebyr, dersom arrangøren har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Overstiger arrangørens kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling. Arrangøren må da opplyse kunden om at reglene om avbestilling mot vederlag i pkt. 5.2. vil gjelde.

Nordinias administrasjonsgebyr for endringer er kr 500,- pr. person. Endringer kan foretas inntil 45 dager før avreise.

Om reisen foregår med rutefly, og dersom ruteflyselskapet har endringsbare billetter vil Nordinias administrasjonsgebyr for å gjøre endringen på reisen være kr 500,- pr. person. Overstiger Nordinias kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling.

6. ARRANGØRENS RETT TIL Å KANSELLERE ELLER ENDRE REISEN UTEN ERSTATNINGSPLIKT
6.1. For få tilmeldte
Arrangøren kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel han i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen må ikke settes kortere enn 20 dager før avreisedøgnet ved reiser som varer i mer enn 6 dager.

Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Arrangøren plikter å gi kunden beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle av kundens innbetalte beløp refunderes så snart som mulig.

Nordinias kanselleringsregler:
Gjelder der det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende på en avgang, eller en serie avganger. Avlysningen må i så fall skje senest 20 dager før avreise. De minimumsantall som gjelder for reiser i denne kategori er følgende:

Reise med fly:
1) 95 prosent av antall seter på flyet må være solgt.
2) 50 reisende til Sardinia.
3) 50 reisende til hvert innkvarteringsalternativ på Sardinia.
Reisearrangøren har rett til å avlyse en reise hvis ikke samtlige ovenfor angitte minimumskrav er oppfylt.

6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll
Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom pakkereisen ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

Kanselleres en reise før den starter pga hindringer utenfor arrangørens kontroll, plikter han å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt skal kunden kostnadsfritt tilbys å delta i en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom arrangøren kan tilby dette. Tilbys kunden en alternativ reise av lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passende prisavslag.
Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke arrangøren ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at arrangøren eller kunden avbryter den pga. slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Arrangøren plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risikoer eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter arrangøren å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og Sardinias lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen.

Dersom arrangøren unnlater hjemsendelse eller utsetter denne unødvendig og kunden må besørge hjemreisen selv, er arrangøren ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg som en følge av dette.

6.3. Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse
Arrangøren kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs. reisebevis eller annet avtaledokument.

Arrangøren plikter å underrette kunden skriftlig så snart som mulig dersom han ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt.

Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

Informasjon om flytider, flyselskap og flytype som forekommer i programmet er foreløpige. Endelige flytider, flyselskap og flytype fremkommer på billetten, eller skriftlig fra operatøren senest 20 dager før avreise.
Vi tar forbehold om trykkfeil og evt. endringer som måtte oppstå etter at programmet er trykket.

7. PARTENES PLIKTER
7.1. Arrangørens/formidlerens plikter
Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jf. pkt 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

Arrangøren skal snarest mulig yte passende bistand til reisende i vanskeligheter. Bistanden skal gå ut på å gi passende opplysninger om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær bistand, og der det er aktuelt å bistå med å finne alternative reisetjenester. Arrangøren kan kreve et rimelig gebyr for bistanden dersom vanskelighetene er forårsaket forsettlig eller uaktsomt av den reisende.
Reisearrangøren/formidleren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende.

Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

7.2. Kundens plikter
Kunden plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har publisert på sine nettsider, i sin katalog eller på annen måte.

a) Betaling: Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen.

b) Informasjoner: Kunden plikter å gi arrangør eller formidler de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. Arrangøren er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre

c) Reklamasjoner: Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed uten ugrunnet opphold dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8.1 a) – e). Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet.

d) Dokumenter etc: Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter, referansenummer og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbragt.

e) Hensyn til medreisende etc: Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre underleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc. under reisen, samt de pålegg fraktfører eller trans-portansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen.

Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Ar-rangøren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes opp-førsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

f) Hjemreise etc: Den reisende plikter å overholde arrangørens eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med reisearrangøren eller reisearrangørens representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge arrangørens oppfordringer til å lese arrangørens e-post, SMS-meldinger, oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende.

g) Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir arrangøren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Arrangøren har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet.

Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc. etter vanlige erstatningsrettslige regler.

h) Reisende som velger å avvike fra det avtalte reisearrangementet eller som reiser på egen hånd – skal kontakte Nordinia ved ankomst på Sardinia for å få kontaktinformasjon. Kunder som reiser på en pakkereise med charterfly skal i disse tilfeller kontakte Nordinia senest 24 timer innen oppgitt avreisetid for å kontrollere opplysningene om avreisen. For kunder som har en pakkereise med rutefly skal den reisende kontrollere opplysningene om hjemreisen på e-post bekreftelse sendt til reisende.

8. OM MANGLER
8.1. Mangler før avreise
Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler.

Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 8% skal alltid ansees som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt senest innen en uke etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise.

Kunden har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 29.

Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom arrangøren eller formidleren kan tilby dette. Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passende prisavslag.

Kan arrangøren ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde arrangøren ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes.

8.2. Mangler etter avreise
Pakkereisen har en mangel ved manglende eller mangelfull levering av reisetjenestene som inngår i en pakkereise og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side.

Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager uten ugrunnet opphold.

Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:

a) Avhjelp:
Kunden kan kreve at arrangøren avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen en rimelig frist fastsatt av kunden. Avhjelpes mangelen ikke innen fristen kan den reisende selv avhjelpe mangelen og kreve nødvendige utgifter refundert.

Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til arrangøren eller arrangørens representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav.

b) Alternative reisetjenester

Kunden kan kreve at arrangøren tilbyr en alternativ reisetjeneste dersom en vesentlig del av reisetjenestene ikke kan leveres etter pakkereiseavtalen. Arrangøren skal om mulig tilby en alternativ reisetjeneste av tilsvarende eller høyere kvalitet uten tilleggskostnader. Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passe prisavslag. Den reisende kan bare avvise tilbudet dersom de ikke er sammenlignbare med det som følger av pakkereiseavtalen, eller dersom prisavslaget er utilstrekkelig.

c) Prisavslag:
Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et passende prisavslag for perioden pakkereisen har hatt en mangel.

d) Heving:
Har pakkereisen en mangel som i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen og arrangøren ikke har avhjulpet mangelen eller tilbudt alternative tjenester, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake verdien av reisetjenestene som ikke er levert.

Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder transportelement. Reglene i punkt 6.2., 3. ledd gjelder på samme måte.

e) Erstatning:
Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av arrangøren.

Arrangørens erstatningsplikt etter det foranstående faller bort dersom arrangøren kan godtgjøre at mangelen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. Retten til erstatning gjelder heller ikke dersom mangelen skyldes en tredjeperson som ikke er knyttet til leveringen av reisetjenestene som inngår i avtalen, og mangelen ikke kunne forutsees eller unngås.

Der transportrettslig lovgivning begrenser omfanget av eller vilkårene for erstatning fra en transportør, gjelder de samme begrensningene for arrangøren.

8.3 Erstatningsbegrensninger
Der arrangørens erstatningsansvar ikke allerede er begrenset etter annen transportrettslig lovgivning, kan arrangøren begrense erstatningen i pakkereiseavtalen, men ikke til mindre enn tre ganger pakkereisens samlede pris.

Begrensningen gjelder ikke ved personskade eller skade forårsaket forsettlig eller uaktsomt av arrangøren.

8.4 Forholdet til annen transportrettslig lovgivning

Kundens rett til prisavslag eller erstatning begrenser ikke kundens rettigheter etter annen transportrettslig lovgivning. Prisavslag og erstatning etter pakkereiseloven og erstatning etter annen transportrettslig lovgivning skal gå til fradrag i hverandre, slik at kunden ikke gis for høy kompensasjon.

Kunden kan rette sitt krav på prisavslag eller erstatning til arrangøren av pakkereisen. Eventuelle krav mot transportøren (f.eks. flyselskapet) etter annen transportrettslig lovgivning (herunder standardkompensasjon etter EU-forordningen om flypassasjerers rettigheter) må rettes mot transportøren.

Uansett om arrangøren er erstatningspliktig i.h.t. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.

a) Forholdet til EU-forordning 2004-261 (Forsinkelser, kanselleringer og overbookinger)
Bestemmelsene finnes på denne adressen: https://lovdata.no/static/SF/pdf/32004r0261.pdf
Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EUs nevnte forordning.

Eventuelle krav etter denne forordningen må rettes mot transportøren.

Der EU-forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige delen av pakkereisen med mindre mangelen er av slik art at betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen er til stede, jf. pkt. 8. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av kjøpet av pakkereisen. Om passasjeren velger å avbryte/heve kjøpet av reisen etter bestemmelsene i EU-forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter pakkereiseloven ikke er til stede, skal kunden kun ha refundert den delen av kjøpesummen som relaterer seg til transporten. Reisearrangøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen da ikke vil skje.

b) Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel ved pakkereisen etter bestemmelsene i pkt 8:
I. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangøren, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må ansees å være “vanlige” på destinasjonen.
II. Unormale vær- og andre naturgitte forhold arrangøren ikke hadde eller burde ha kjennskap til
III. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted pga overbooking, skal ikke betraktes som “påregnelige avvik”.
IV. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/adkomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 8 timer for reiser med varighet på 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. At forholdet ikke betegnes som mangel etter denne bestemmelse hindrer ikke at kunden skal ha den assistanse og den eventuelle kompensasjon kunden er berettiget til etter nevnte EU-forordninger.
V. Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

9. TVISTEBEHANDLING
Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for Klagenemnda for pakkereiser (Pakkereisenemnda) eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.

EUs klageportal kan også brukes hvis kunden ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis klager er forbruker bosatt i et annet EU/EØS-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr

10. IKRAFTTREDELSE
Disse Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjelder fra 01.07.2018 og avløser fra samme dato alle forrige tilsvarende vilkår.